Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Õppematerjalide koostamise konkursi statuut

Eessõna

Raamatute ja töövihikute kõrval on oma koha leidnud õpetaja oma loodud õppematerjalid, mille sünni- ja tekkimislugu on sootuks teistsugune kui trükilõhnalise õpiku  oma.

Hea materjal  võib sündida huvist katsetada midagi uut, tahtmisest ise luua või hoopis vajadusest katta mingi tühimik. Kui kohtuvad õpetamiskunst, loovus ja lugematul hulgal võimalusi pakkuv tehnoloogia, siis võib tulemuseks olla suurepärane õppevahend.

Kõige tähtsam on aga  julgus proovida - täna samm ja homme teine ning märkamatult on õpetajast saanud ka õppematerjali looja. Kui aga tehtut teistega jagada on kasu mõõtmatu. Et innustada õpetajaid oma loodud materjale avaldama ja jagama, korraldab Elva Gümnaasium õppematerjalide koostamise konkursi.

 

Õppematerjalide koostamise konkursi statuut.

1. Eesmärk

saada õpetajate ja õpilaste jaoks kvaliteetset õppematerjali  

motiveerida õpetajaid oma professionaalses arengus edasi liikuma;

tunnustada õpetajate tööd;

valminud töö on üks tegur,mis võimaldab olla edukas ka õpetaja edaspidisel kutsestandardi täitmisel.

2. Konkursi tingimused

 

Esitada võib mitmesuguseid õppetööks vajalikke materjale:

töölehti;

kontrolltöid;

Powerpoint jms esitlusi;

elektroonilisi õppevahendeid;

mänge;

õpimappe;

projektõppe materjale;

teste;

kodulehekülje ja blogide materjale;

näidistunni konspekte;

muid tunnis kasutatavaid materjale (rühmatööde juhendeid, iseseisva töö juhendeid

 vms.)

Õppematerjal tuleb varustada õpijuhendiga.

 Õpijuhendis on välja toodud teema, seos ainekavaga, sihtgrupp, õppematerjali tüüp ning metoodilised soovitused materjali kasutamiseks.

Mahult võib olla nii tervikteema käsitlus kui ka üksik õpiülesanne. Õpiülesande lahendamine võib kesta 5, 10, 15 minutit; 45 minutit või paaristund (90     minutit). Õpiülesanne võib olla üles ehitatud ka mitmepäevase projektina – mitu tundi ning kodust tööd läbivad lühiajalised allülesanded.

Materjal ei tohi olla ilmunud sellisel kujul enne 1. septembrit 2016.

Esitada tuleb töö kasutamiskõlblikul kujul õppealajuhatajatele: paberkandjal, elektrooniliselt, CD-l või muul kujul, nagu see on kasutamiseks mõeldud. 

Kui on kasutatud teiste autorite tekste või pilte, peab olema sellekohane viide. Seda sel juhul, kui on kasutatud terviktekste. Kui on kasutatud üksikuid lauseid või üldtuntud materjali, viiteid lisada vaja ei ole. 

Ühe töö autoriks võib olla nii üks inimene kui ka meeskond. 

Materjalid tuleb esitada 15. aprilliks  2017

 

3. Hindamine

Hindamisel arvestatakse õpetaja poolt esitatud õppematerjali paberkandjal, elektrooniliselt või muul kujul, nagu see on kasutamiseks mõeldud. 

Õppevahendite hindamine toimub kolmes valdkonnas: interaktiivsed õppevahendid, töölehed ja kogumikud.

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad direktor, õppealajuhatajad ja hoolekogu esindaja.

Hindamisel arvestatakse:                     

asjakohasust – töö vastavus kooli ainekavale;

kvaliteeti – vastavust metoodilistele nõuetele;

rakendatavust – võimalust tööd tunnis efektiivselt kasutada;

originaalsust

korrektsust kujundamisel ja vormistamisel

4. Tunnustamine

Tunnustust väärivad 3 parimat tööd igas valdkonnas. 

Auhindadeks on vajalike vahendite või raamatute soetamine vastavalt rahalistele väärtustele (100 eurot, 75 eurot ja 50 eurot )

Komisjonil on õigus anda välja eripreemiaid.

Hindamiskomisjonil on õigus muuta summasid ning jätta mõni auhind välja andmata. 


 

 

Pilt Urlika Naha