Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Õppenõukogu

Õppenõukogud 2020/2021 õppeaastal

Õppeaastaks on ette nähtud 4 õppenõukogu, mis hõlmavad nii Tartu mnt õppehoonet kui ka Puiestee õppehoonet ning mis toimuvad:

 

8. jaanuar (veebipõhine) kell 10.00  

Päevakord:

1. Õppetöö ja õppeaasta tulemuste vahearuanne

 

9. juuni 2021 kell 14.00 

Päevakord:

1.  Üleminekuklasside lõpetamine

2.  Täiendava õppetöö määramine

 

21. juuni 2021 kell 14.00 

Päevakord:

1.Täiendava õppetöö tulemused 1., 2., 3. ja 4. kooliastmes ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendava õppetöö määramine augustis. 

2. 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine


 

27. august 2021 kell  

Päevakord: 

1. 2018/2019 õppeaasta täiendava õppetöö tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine

2. 2018/2019 õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbi arutamine

3. 2019/2020  õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016019?leiaKehtiv