Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Gümnaasiumi õppesuunad

Gümnaasiumi õppesuunad

2016/2017. õppeaastal ootame õpilasi kolme õppesuunda:

reaal- loodussuund, humanitaarsuund ning kodanikukaitse suund.

 

Humanitaarainete õppesuund

Humanitaarsuunas arendatakse õpilase loovust ja kirjutamisoskust, laiendatakse silmaringi ja maailma mõistmist. Süvendatult õpitakse eesti ja maailma kirjandust, eesti keelt, kunstiajalugu. Põhjalikumalt õpitakse võõrkeeli. Lisaks inglise keele suuremale mahule õpitakse ka suuremas mahus teist võõrkeelt (saksa või vene keel) ning 10. ja 11. klassis kolmandat võõrkeelt (soome või saksa keel). Õpilased toimetavad kooli ajalehte.

Õppesuunda kujundavad valikkursused

Müüt ja kirjandus

Kirjandus ja ühiskond

Kõne ja väitlus

Draamaõpetus

Üldajalugu 

Kunstiteose analüüs ja loov interpreteerimine

 Briti kultuurilugu

C- võõrkeel (soome-, saksa keel)

 

2016/2017.õ.a lisanduvad kursused koostöös Tartu Kunstikooliga.

Reaal– loodussuund

Reaal– loodussuuna eesmärgiks on süvendada õpilase huvi loodus- ja reaalainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Reaal-loodussuuna valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse ning saab põhjalikumad teadmised keemiast, füüsikast ja bioloogiast.

Õppesuunda kujundavad valikkursused

Lai matemaatika

Zooloogia

Rakendusbioloogia

Inimese füsioloogia ja anatoomia

Geoinformaatika

Eesti loodusgeograafia

Elementide keemia

Keemiliste protsesside seaduspärasused

Kõrgmolekulaarsed ühendid

Füüsika ja tehnika

Teistsugune füüsika

Eksperimentaalfüüsika

Joonestamine

 

Huvilistel on võimalik tegeleda  programmeerimise  ja robootikaga.

Kodanikukaitse õppesuund

Õppesuund pakub laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Kodanikukaitse õppesuund ei piirne militaarsete teemadega, vaid annab mitmekülgset sotsiaalset, eetilist ja praktilist lisa tavaainetele. Õppesuuna ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks põhiainetele omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta. Õppesuund ei jää kuiva teooria juurde, vaid laseb õppijal kogemusi saada praktiliste tööde, laagrite, õppekäikude, spetsialistidega kohtumise kaudu. Laiapõhjalised teadmised – universaalne suund  palju edasiõppimisvõimalusi ja seosed kõigi õppeainetega.

Õppesuunda kujundavad valikkursused

Kirjandus ja ühiskond

Topograafia

Toksikoloogia ja mürgid

Füüsikalised ülesanded (praktiline kursus)

Eesti sõjaajalugu

Juhtimise alused

Sotsiaalpsühholoogia

Kodanik ja ühiskond

Riigikaitse (sh praktiline õpe välilaagrites)

Küberkaitse

Enesekaitse

 

Kõigis õppesuundades on lisaks riiklikele kohustuslikele kursustele võrdselt lisakursusi riigieksamiainetes: matemaatikas, inglise keeles, eesti keeles.