Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Kodukord

KINNITATUD 

05.10.2020 

Direktori käskkirjaga nr 1.1.-3/11

 

ELVA GÜMNAASIUMI KODUKORD

Elva Gümnaasiumi logoks on käed ülespoole rõõmus ja optimistlik figuur, olgu selleks siis õpilane, õpetaja või muu koolitöötaja. 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Elva Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilased on kohustatud järgima oma kooli kodukorda, mida tutvustab klassijuhataja õpilastele ja lapsevanematele iga õppeaasta algul.

1.2. Koolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased üksteist. 

1.3. Kooli õpilased ja töötajad esindavad väärikalt ennast ning oma kooli, suheldes vastastikku lugupidavalt ja üldkehtivaid käitumisnorme ning reegleid järgides.

1.4. Kooli õpilased käituvad igas olukorras viisakalt, kaasõpilasi arvestavalt ning täiskasvanuid austavalt, hoiduvad igasugusest vägivallast ja teevad endast oleneva selle peatamiseks.

1.5. Kooli personal ja õpilased järgivad hügieeninõudeid ja teevad kõik endast oleneva, et vältida haiguste levikut.

1.6. Koolis on õppetund õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivorm. Tund võib toimuda loengu, individuaaltunni, konsultatsiooni, e-õppe või õppekäiguna.

1.7. Kooli pedagoogilisel personalil, lapsevanematel ja õpilastel peab olema avatud isiklik Stuudiumi konto. Õpilastele ja kooli töötajatele luuakse kooli poolt ka Google konto e-õppe süsteemide ja kooli töövahendite (G Suite for Education) kasutamiseks.

 

2. PÄEVAKAVA

Päevakava kehtestab direktor iga õppeaasta alguses käskkirjaga ja see tehakse teatavaks Stuudiumi vahendusel kõikidele õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele.

2.1. Tartu mnt õppehoone on avatud tööpäeviti kella 7.00- 20.00 ja Puiestee õppehoone 7.00- 22.00.

2.2. Õppetöö algab kell 8.00. 

2.3. 1.- 9. klasside garderoobid on õppetundide ajal suletud. 

2.4. Tunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.

2.5. Vahetundide pikkus on 10 minutit, söögivahetundide pikkus on vastavalt päevakavale 20 või 30 minutit.

2.6. Kooli päevakava on leitav siit: EG päevakava

2.7. Klassivälised üritused lõppevad üldjuhul: 

2.7.1. 1.- 6. klass hiljemalt kell 21.00

2.7.2. 7.- 12. klass hiljemalt kell 22.00

2.7.3. Üritused, mis lõpevad ülalnimetatud kellaaegadest hiljem, kooskõlastatakse kooli juhtkonnaga ja teavitatakse lastevanemaid.

 

3. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

3.1. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise ennetamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks videojälgimis-süsteeme/turvakaameraid.

3.1.1. Õpilaste ja koolitöötajate füüsilise turvalisuse tagamiseks on koolikomplekside ümbrus ja Puiestee tänava õppehoone fuajee varustatud turvakaameratega.

3.1.2. Jälgimissüsteemide kasutamisest teavitatakse kõiki kooli hoonetes viibijaid. Selleks on paigaldatud kooli sissepääsude juurde vastavad sildid.

3.1.3. Jälgimisseadmete salvestustele on juurdepääs kooli direktoril, IT valdkonna    töötajatel ja direktori poolt selleks käskkirjaliselt määratud isikutel.

3.1.4. Kolmandad isikud esitavad salvestuse nägemiseks kirjaliku taotluse direktorile, kes otsustab taotluse rahuldamise/mitterahuldamise arvestades Isikuandmete kaitse seadust.

3.2. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise ennetamiseks järgib iga kooli töötaja ja õpilane järgmist:

     3.2.1. hindab olukorda ja tegeleb võimaluse piires ise juhtumi lahendamisega;

3.2.2. võtab esmased seletused;

       3.2.3. pöördub klassijuhataja poole;

3.2.4. klassijuhataja tegeleb võimaluste piires ja teavitab vanemat;

3.2.5. vajadusel pöördub klassijuhataja sotsiaaltöötaja või psühholoogi poole.     

3.2.5.1. vajadusel võetakse (täiendavad) seletused;

3.2.5.2. vesteldakse kõikide osapooltega;

3.2.5.3. teavitatakse klassijuhatajat sündmuste käigust;

3.2.5.4. teavitatakse õppejuhti ja/või vajadusel direktorit;

3.2.5.5. teavitatakse vanemat Stuudiumi või telefoni kaudu;

3.2.5.6. kui õpilane keeldub koostööd tegemast, on koolitöötajal õigus pöörduda kooliväliste institutsioonide poole (politsei, KOV-i sotsiaalosakond)

3.3 Füüsiliste vigastuste korral pöördub esmane märkaja meditsiinitöötaja poole:

3.3.1. esmane märkaja annab võimaluse korral esmaabi;

3.3.2. toimetab vigastatu võimaluse korral meditsiinitöötaja juurde, kui olukord seda ei võimalda, kutsub meditsiinitöötaja kohale;

3.3.3. meditsiinitöötaja annab võimalustekohast esmaabi ja kutsub vajadusel kiirabi;

3.3.4. meditsiinitöötaja teavitab lapsevanemat ja klassijuhatajat või sotsiaaltöötajat /  psühholoogi ja kooli juhtkonda.

3.4. Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamise kord:

3.4.1. kriisiolukordades tuleb lähtuda hädaolukorra lahendamise plaanist;

3.4.2. õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat ja/või kooli juhtkonda;

3.4.3. kooli töötajal on õigus nõuda teo osalistelt kirjalikku selgitust süü- või  väärteo kohta. Selgitus sisaldab vähemalt alljärgnevat infot: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; selgituse koostamise kuupäev, kirjutaja nimi ja allkiri;

3.4.4. kui kooli töötaja leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, informeerib ta juhtkonda ja politseid;

3.4.5. kiusamiskäitumise ilmnemise korral, kui see toimub õpilasega vahetult või kui ta on kiusamiskäitumise pealtnägija, pöördub õpilane klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi poole ning KiVa meeskond või sotsiaalpedagoog otsustab edasiste meetmete rakendamise ja tegevuskava üle; 

3.4.6. koolimajas, kooli territooriumil ning kooli korraldatud üritustel, õppekäikudel ja ekskursioonidel on keelatud omada, vahendada ja/või tarvitada e-sigaretti, tubakatooteid (s.h mokatubakas) alkohoolseid jooke ning teisi sõltuvus- ja mõnuaineid (k.a. energiajook);

3.4.7. kooli on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid (terariistad, pürotehnikat jms);

3.4.8. koolimajast või kooli territooriumilt leitud esemed tuleb viia valvelauda, sekretäride või garderoobi töötaja kätte;

3.4.9. jalgrataste hoidmiseks on koolimajade juures jalgrattaparklad, kool ei vastuta õpilaste jalgrataste eest, jalgrattad on omaniku poolt lukustatud;

3.4.10. koolis viibijad kasutavad Tartu mnt koolimajas lifti vaid sihtotstarbeliselt (liikumispuudega inimese teenindamiseks, õppematerjalide ja -vahendite või koristustehnika transportimiseks jms), häire korral lift ei tööta;

3.4.11. Laste vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise põhimõtted

4. ÕPILASPILET JA SELLE KASUTAMINE

4.1. Õpilaspilet on õpilase isikut ja antud koolis õppimist tõendav dokument.

4.2. Õpilaspileti foto saadab lapsevanem aadressil foto@elvag.edu.ee koos lapse nime ja klassi numbriga.

4.3. Õpilaspilet väljastatakse pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja I-IV kooliastme alguses.

4.4. Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks.

4.5. Õpilaspileti kehtivus on üks aasta ja seda tuleb iga õppeaasta alguses pikendada kooli IT-spetsialisti juures.

4.6. Õpilaspiletit ei tohi anda teistele kasutada. 

4.7. Leitud õpilaspilet tuleb viia kooli õppesekretärile või juhiabile.

 

5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õpilasel on õigus:

5.1.1. õppida riikliku õppekavaga ettenähtud õppeainetes;

5.1.2. saada oma võimetele ja huvidele vastavat haridust, alates 10. klassist valida oma huvidele vastav(ad) õppemoodul(id);

5.1.3. valida oma huvidele vastavaid valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast;

5.1.4. kanda kooli koolivormi;

5.1.5. olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu osaleda koolielu korraldamises ja juhtimises, olla valitud kooli hoolekogusse; 

5.1.6. laenutada ja kasutada heaperemehelikult kooli raamatukogu kirjandust;

5.1.7. lugeda ja õppida vabade tundide ajal kooli raamatukogus, kui seal ei toimu õppetööd;

5.1.8. kasutada tasuta kooli õpikufondi;

5.1.9. saada vajadusel täiendavat abi kooli juhtkonnalt, õpilasesinduselt, klassijuhatajatelt, õpetajatelt, psühholoogilt ja sotsiaalpedagoogilt probleemide lahendamiseks;

5.1.10. kasutada huvitegevuse läbiviimiseks kokkuleppel kooli juhtkonnaga kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid:

    5.1.10.1. kooli raamatukogu saab kasutada vastavalt lahtioleku aegadele;

5.1.10.2. kooli klassiruumide ja aula kasutamiseks tuleb pöörduda klassijuhataja ja/või huvijuhi poole;

5.1.10.3. kooli spordi- või jõusaali kasutamiseks tuleb pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole;

5.1.10.4. kooli lähiümbruses paiknevaid rajatisi (madalseiklusrada Tartu mnt õppehoone ja Nike arena Puiestee õppehoone juures) võib õpilane kasutada vahetundides omal vastutusel;

5.1.10.5. kooli IT-vahendite kasutamist ja laenutamist reguleerib kooli IT-spetsialist. 

5.1.11. esitada direktsioonile ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustöö parendamiseks;

5.1.12. pöörduda õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral kooli hoolekogu või valla haridusosakonna poole otsuse läbivaatamiseks;

5.1.13. pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, kooli pidaja, volikogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, või lastekaitse organisatsioonide poole.

5.2. Õpilasel on kohustus:

5.2.1. omada Stuudiumi kontot ning jälgida igapäevaselt infot;

5.2.2. kasutada e-õppe süsteemides kooli poolt antud Google (G Suite for Education) kontot;

5.2.3. osaleda õppetöös talle kehtiva päevakava alusel;

5.2.4. mitte hilineda tundidesse;

5.2.5. täita õppeülesandeid ja järgida kooli kodukorda;

5.2.6. kasutada säästlikult ja hoida kooli kasutuses olevat vara;

5.2.7. kasutada talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;

5.2.8. suhtuda kaasinimestesse lugupidavalt ja järgida üldtunnustatud moraalinorme;

5.2.9. hoida kooli head mainet;

5.2.10. täita teisi õpilastele õigusaktidega pandud kohustusi;

5.2.11. kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;

5.2.12. olla välimuselt ja riietuselt korrektne: 

5.2.12.1. õpilane kannab I kooliastmes vähemalt ühte koolivormi elementi;

5.2.12.2. õpilane ei kanna keha paljastavat riietust ega sobimatu sõnumiga rõivaid;

5.2.12.3. aktusteks,  eksamiteks ja uurimistööde kaitsmiseks  tuleb riietuda pidulikult; 

5.2.12.4. õpilane kannab spordirõivastust vaid kehalise kasvatuse tunnis ja spordiüritusel; 

5.2.13. täita kehalise kasvatuse, arvutiõpetuse ja tehnoloogia tunni reegleid;

5.2.14. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed. Õppetööks mittevajalike esemete  kasutamine õppetunnis ei ole lubatud;

5.2.15. austada koolipersonali ja kaasõpilaste privaatsust; õpilasel on keelatud koolipersonali ja  õpilaste loata filmimine, lindistamine ja pildistamine kooli territooriumil;

5.2.16. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise eeskirju;

5.2.17. tagastada korrastatud õpikud ja ilukirjandus kooli raamatukogule enne suvevaheaega;

5.2.18. jätta üleriided ja välisjalatsid garderoobi, viibida kooli ruumides vahetusjalanõudes;

5.2.19. mitte kutsuda õppetöö ajal koolimajja sõpru ega tuttavaid;

5.2.20. vajadusel koolipäeva jooksul koolist lahkudes teavitada klassijuhatajat, aineõpetajat või sotsiaalpedagoogi; koolipäeva jooksul kooli territooriumilt (Puiestee maja, Tartu mnt maja) loata lahkudes vastutab õpilane ise oma turvalisuse eest;

5.2.21. täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ning juhendajate korraldusi, liikluseeskirju ja transpordi kasutamise reegleid; looduses viibides käituda loodushoidlikult;

5.2.22. täita tuleohutuse eeskirju ja evakueerimisel ning muudes eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;

5.2.23. Tartu mnt ja Puiestee tn. koolihoones on nutiseadmed õppetöö ajal hääletul režiimil ja õpilase kotis. Nutiseadmeid kasutatakse õppetöö eesmärgil ainult õpetaja loal.

 

6. ÕPILASTE ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE (PGS §35, §36) 

6.1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 36 alusel teavitab lapsevanem hiljemalt õppest puudumise esimesel päeval kooli õpilase puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest. Täpsemalt on puudumiste menetlemise kord lahti kirjutatud Elva Gümnaasiumi Hilinemiste ja puudumiste menetlemise korras.

6.2. Kui õpilasel on vajadus koolist lahkuda õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat, aineõpetajat, sotsiaalpedagoogi või õppejuhti ja saab selleks kirjaliku loa, mille esitab riidehoius garderoobi töötajale.

6.3. Puudumine õppetööst on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on järgmised:

6.3.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

6.3.2. ilmastiku oludest tingitud põhjused (läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused);

6.3.3. olulised perekondlikud põhjused;

6.3.4. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes.

6.4. Pikemaajalise (kauem kui kolm järjestikust koolipäeva) planeeritud puudumise (eraviisiline reis, pere puhkusereis, spordivõistlused, treeninglaagrid, ühiskondlike ülesannete täitmine, noorsoo-organisatsioonide esindamine, projektidest osavõtmine jms) korral pöördub õpilane klassijuhataja poole. Klassijuhataja väljastab pikaajalise puudumise avalduse vormi ja õpilane esitab täidetud vormi vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist õppejuhile. Avaldusel peavad olema lapsevanema, klassijuhataja ja nende aineõpetajate allkirjad, kelle tundidest puudutakse. Oma allkirjaga tõendab aineõpetaja, et ta on teadlik õpilase eelseisvast puudumisest ning ta on esitanud õpilasele omapoolsed nõudmised õppetöö suhtes. Avaldusele märgib aineõpetaja ka õppeülesanded.

6.5. Õpilane peab koolist puudutud aja jooksul läbi võetud õppematerjali omandama iseseisvalt (lapsevanema toetusel) ja kooli naastes vajadusel osalema konsultatsioonitundides ja järele vastama.

6.6. Pikaajalise vabastuse kohta kehalisest kasvatusest peab õpilane või vanem / seaduslik esindaja esitama tõendi aineõpetajale vabastuse kehtivusaja alguses. Vabastuse saanud õpilane täidab õpiülesandeid, mille õpetaja on talle tunni alguses andnud (õpetaja määrab ülesannete täitmise koha). 

 

7. MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES (PGS § 58)

7.1. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeedet (järgnevad mõjutusmeetmed ei ole esitatud rakendamise järjekorras, meetme valik tehakse vastavalt konkreetsele juhtumile):

7.1.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;

7.1.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;

7.1.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

7.1.4. õpilasele tugiisiku määramine;

7.1.5. kirjalik noomitus;

7.1.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

7.1.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja poolt määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

7.1.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

7.1.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

7.1.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

7.1.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

7.1.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

7.2. Õppetööks mittevajalike esemete hoiule võtmine:

7.2.1. õppetööks mittevajalikud esemed asetab õpilane vastava korralduse peale õpetaja lauale, äravõetud esemed tagastab õpetaja võimalusel ainetunni lõppedes;

7.2.2. kokkuleppel kooli juhtkonnaga võib konfiskeeritud eseme tagastada koolipäeva lõppedes. Konfiskeeritud esemed on hoiul õppejuhtide juures; 

7.2.3. vajadusel tagastab õppejuht esemed ainult lapsevanemale ja/või politseile.

 

8. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

8.1. Lähtuvalt PGSi § 28 lõikes 1 sätestatuga on koolil õigus õpilane koolist välja arvata:

8.1.1. kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

8.1.2. kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

8.1.3. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole pikendatud vastavalt individuaalsele õppekavale;

8.1.4. kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pärast täiendavat õppetööd pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja "nõrgad" või "puudulikud” hinded.

8.2. Lähtuvalt PGSi § 28 lõikes 2 sätestatuga on kooli õigus kehtestada täiendavad alused gümnaasiumiosast väljaarvamiseks. 

8.2.1. Kui gümnaasiumiõpilasele on põhjuseta puudumiste eest avaldatud õppeaasta jooksul direktori käskkirjaga kolm korda noomitust, on koolil õigus õpilane nimekirjast kustutada. 

8.2.2. Kui gümnaasiumiõpilane on direktori, õppejuhi, klassijuhataja ja lapsevanema juuresolekul sõlmitud protokollitud kokkuleppeid ühe õppeaasta jooksul vähemalt kolm korda rikkunud, on koolil õigus õpilane nimekirjast kustutada.

 

9. ÕPILASTE HINDAMINE

9.1. Õpilaste hindamisel lähtutakse Elva Gümnaasiumi hindamisjuhendist.

9.2 Õpilasel, lapsevanemal või eestkostjatel on õigus saada teavet õpilase hindamise korra ja hinnete kohta. Hinnetest teavitamine toimub Stuudiumi kaudu. 1.-6. klassini on kasutusel ka õpilaspäevik. Klassitunnistus väljastatakse paberkandjal õppeaasta lõpus. 

9.3. Hinde kujunemisest annab õpetaja teada õpilastele õppeaasta või kursuse alguses. Aine hindamise põhimõtted on fikseeritud veel Stuudiumis: päeviku esimeste tundide kirjelduses või TERAs.

9.4. Kokkuvõttev hinne on hinnete koondamine trimestri- ja aastahinneteks. Kokkuvõttev hinne ei pea olema perioodi jooksul saadud hinnete aritmeetiline keskmine. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule.

 

10. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
10.1. Õpilaste tunnustamise korra aluseks on Elva Gümnaasiumi tunnustamise statuut.

10.2. EG tunnustab õpilasi väga hea õppimise, saavutuste eest aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.

10.3. Koolis kasutatakse järgmiseid tunnustusmeetmeid:

10.3.1. Direktori käskkiri

10.3.2. Kooli kodulehel avalikustamine

10.3.3. Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ 

10.3.4. Kiituskiri põhikooli lõpetamisel

10.3.5. Ainekiituskiri kooliastme lõpus “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”

10.3.6. Kooli tänukiri „Hea õppimise eest“ 

10.3.7. Kuld- ja hõbemedal ning rahaline preemia gümnaasiumi lõpetamisel

10.3.8. Õpilasstipendium

10.3.9. Kooli meene põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel

10.3.10. Kutse direktori vastuvõtule 

10.3.11. Kooli tänukiri koolielu edendamise või kooli esindamise eest 

10.3.12. Tiitel “Aasta tegu”

10.3.13. Tiitel “Aktiivne klass”

Kooli kodukord on kohustuslik täitmiseks õpilastele ja koolitöötajatele!