Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Kodukord2

Uus kodukord (hakkab kehtima 1. september 2019) on loomisel.

Kodukord

KINNITATUD
Direktori 29.04.2014
käskkirjaga nr 1.1-3-24

ELVA GÜMNAASIUMI KODUKORD

Elva Gümnaasiumi õpilased on kohustatud järgima oma kooli kodukorda, mida tutvustatakse iga õppeaasta algul.
Kooli kodukord on kõigile tutvumiseks Elva Gümnaasiumi koduleheküljel www.elvag.edu.ee.
Gümnaasiumi õpilane esindab väärikalt ennast ja oma kooli. Elva Gümnaasiumis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav ja üldkehtivaid käitumisnorme ning reegleid järgiv.
Elva Gümnaasiumis on õppetund õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivorm. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.

I PÄEVAKAVA
1. Tartu mnt õppehoone on avatud tööpäeviti kella 7.00- 20.00 ja Puiestee õppehoone 7.00- 22.00.
2. Õppetöö algab kell 8.00. Kooli jõuab õpilane hiljemalt 7.50. Õppetundide ajal on garderoobid suletud (lukus)
3. Õppetundide pikkus on 45 minutit
4. Vahetundide pikkus on 10 minutit, söögivahetundide pikkus 20 minutit.
5. Tundide ja söögivahetundide ajakava 
 

 

Tartu mnt õppehoone

Puiestee tn õppehoone

1.tund

8.00- 8.45

8.00- 8.45

2.tund

8.55- 9.40 söögivahetund 9.40-10.00

8.55- 9.40

3.tund

10.00-10.45, söögivahetund 10.45-11.05

9.50-10.35, söögivahetund 10.35-10.55

4.tund

11.05-11.50, söögivahetund 11.50-12.10

10.55-11.40, söögivahetund 11.40-12.00

5.tund

12.10-12.55

12.00-12.45, söögivahetund 12.45-13.05

6.tund

13.05- 13.50

13.05- 13.50

7.tund

14.00-14.45

14.00-14.45

8.tund

 

14.55- 15.40

9.tund

 

15.50-16.35

7. Klassivälised üritused lõpevad:
     1. 1.- 6. klass hiljemalt kell 21.00
     2. 7.- 12. klass hiljemalt kell 22.00
8. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis
     8.1 Õpilaste, pedagoogide ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse tagamiseks peavad õpilased, vanemad, pedagoogid ja töötajad koolis üksteise suhtes viisakalt ja lugupidavalt käituma.
     8.2 Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks või sellele reageerimiseks kasutatakse koolis elektroonilist                           videovalvesüsteemi.
          8.2.1 Videovalvesüsteemi kasutamisest teavitatakse vastavate infoviitadega
          8.2.2 Valvesüsteemi salvestisele juurdepääs on ainult direktori poolt volitatud isikul.
    8.3 Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamise kord:
           8.3.1 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat ja             kooli juhtkonda
           8.3.2 Kooli töötajal on õigus nõuda teo osalistelt kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta. Seletus sisaldab vähemalt                       alljärgnevat infot: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuse koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri. 
           8.3.3 Kui kooli juhtkond leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, informeerib ta                 politseid
           8.3.4 Kui alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud viibivad õppetöö ajal kooli territooriumil, siis tuleb pöörduda                       koheselt politsei poole, kes rakendab meetmed vastavalt Politseiseadusele ja Tubakaseadusele.

II ELVA GÜMNAASIUMI ÕPILASE MEELESPEA
Õpilasel on õigus:
1. õppida koolis tasuta ja olla õpetatud riikliku õppekavaga ettenähtud ainetes;
2. saada oma võimetele ja huvidele vastavat haridust, alates 10. klassist valida oma võimetele vastav õppesuund;
3. valida oma huvidele ja võimetele valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast;
4. õppida individuaalse õppekava järgi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatud korras;
5. kanda Elva Gümnaasiumi koolivormi (vt. https://elvag.edu.ee/436/);
6. olla kaitstud ja saada kaitset vaimse ja füüsilise vägivalla eest;​
7. olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu osaleda koolielu korraldamises ja juhtimises, gümnaasiumiõpilasel olla valitud kooli hoolekogusse;
8. laenutada ja kasutada heaperemehelikult kooli raamatukogust kirjandust;
9. kasutada tasuta kooli õpikufondi;
10. saada vajadusel täiendavat abi kooli juhtkonnalt, õpilasesinduselt, klassijuhatajatelt, õpetajatelt, psühholoogilt ja sotsiaaltöötajalt probleemide lahendamiseks;
11. kasutada huvitegevuses kooli juhtkonnaga kokkuleppel kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
12. lugeda ja õppida vabade tundide ajal kooli raamatukogus, kui seal ei toimu õppetööd;
13. esitada direktsioonile avaldusi ja ettepanekuid õpetamise taseme suhtes ja kooli töö parandamiseks;
14. pöörduda õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral kooli hoolekogu või maakonna haridusameti poole otsuse läbivaatamiseks.

Elva Gümnaasiumi õpilased käituvad igas olukorras viisakalt, kaasõpilasi arvestavalt ning täiskasvanuid austavalt, hoiduvad igasugusest vägivallast ja teevad endast oleneva selle peatamiseks.

Õpilasel on kohustus:
1. täita õppenõukogu kehtestatud kooli kodukorda ja õpilasreegleid;
2. käituda igas olukorras viisakalt, kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;
3. võtta osa kõigist kooli õppekavaga määratletud ainetundidest ja valitud valikkursustest;
4. suhtuda kohusetundlikult õppetöösse;
5. riietuda korrektselt ja eakohaselt ning töö keskkonda arvestavalt, ainetundides ei ole lubatud osaleda spordiriietes (välja arvatud kehaline kasvatus);
6. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed. 1.-6.klassini kasutada Elva Gümnaasiumi õpilaspäevikut. Õppetööks mittevajalike esemete (mobiiltelefon, pleier, sülearvuti, MP3) kasutamine õppetunnis ei ole lubatud.
7.hoida koolipersonali ja kaasõpilaste privaatsust; õpilasel on keelatud koolipersonali ja õpilaste loata filmimine, lindistamine ja pildistamine kooli territooriumil;
8. mitte häirida tunnis klassikaaslaste ega õpetaja tööd;
9. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise eeskirju. Ohtlike esemete (teravad, kergesti süttivad, plahvatusohtlikud ained vms) kooli kaasavõtmine on keelatud.
10. käituda vahetundides nii, et ei seata ohtu ennast ega teisi;
11. hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil, kasutada heaperemehelikult kõiki ruume koolimajas;
12. hoida koolimaja sisustust, säästvalt ja hoolivalt, hüvitada tekitatud kahjud;
13. tagastada korrastatud õpikud ja ilukirjandus raamatukogule enne suvevaheaega;
14. osaleda kõigil õppekavaga ettenähtud tervise- ja spordiüritustel;
15. jätta üleriided ja välisjalatsid garderoobi, viibida kooli ruumides vahetusjalanõudes;
16. mitte kutsuda õppetöö ajal koolimajja sõpru ega tuttavaid;
17. mitte lahkuda koolipäeva jooksul loata kooli territooriumilt ning mitte viibida enne kella 14.00 skatepargis;
18. koguneda kooli üritustele aulasse, võimlasse koos aineõpetaja või klassijuhatajaga;
19. täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ja juhendajate korraldusi, liikluseeskirju ja transpordi kasutamise reegleid, looduses viibides käituda loodushoidlikult;
20. täita evakueerimisel ja eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;
21. täita tuleohutuseeskirju;
22. järgida reeglit – Elva Gümnaasiumi õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke, ei suitseta ega kasuta narkootilisi aineid, ei too kooli territooriumile alkoholi- ja tubakatooteid (kaasaarvatud e-sigaretid) ega narkootikume.
23. Tartu mnt koolihoones õpilased nutiseadmetega ei mängi.

III ÕPILASTE ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE (PGS §36, §35)
1. Vanem on kohustutud teavitama klassijuhatajat, õpilase õppetööst puudumise põhjusest esimesel puudumise päeval.
2. Põhjusega puudumise korral esitab õpilane vanema või arstitõendi kolme tööpäeva jooksul pärast õppetööle naasmist.
3. Puudumise põhjendamise kahtlusel on klassijuhatajal, sotsiaaltöötajal ja psühholoogil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi ja anda soovitusi olukorra lahendamiseks. Koolipoolsete soovituste mittetäitmisel võib sotsiaaltöötaja pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks.
4. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. Kooli sotsiaaltöötaja võib korraldada vajadusel koduvisiidi, teavitades sellest ka linnavalitsuse lastekaitse inspektorit.
5. Kui õpilasel on vajadus koolist lahkuda õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhtajat, aineõpetajat või õppealajuhatajat ja saab selleks kirjaliku loa, mille esitab riidehoius turvamehele või valvetöötajale.
6. Kui õpilane on õppetööst puudunud mõjuva põhjuseta ühe trimestri jooksul enam kui 20 protsenti õppetundidest, siis kantakse tema andmed hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.
7. Puudumine õppetööst on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on järgmised:
        • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
        • ilmastiku oludest tingitud põhjused (läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused);
        • olulised perekondlikud põhjused;
        • kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes;
8. Kokkuvõte õpilaste puudumisest tehakse iga kahe nädala järel, mis esitatakse õppealajuhatajale ja vajadusel teavitatakse lapsevanemat.
9. Iga trimestri lõpus tehakse puudumisest eKooli sissekannete alusel kokkuvõte ja sellest teavitatakse vanemat klassitunnistuse kaudu.

IV VANEMATE VASTUTUS KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE TAGAMATA JÄTMISE EEST (PGS §14)
1. Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps on ühe trimestri jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest.
2. Vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, on kooli või valla- või linnavalitsuse poolt pakutud ja rahastatud meetme rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist.
3. Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või lapsega koostegevusega. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.

V TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASTE SUHTES
1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele ning tema vanemale tugi- või mõjutusmeetme valikut.
3. Õpilase suhtes võib rakendada järgnevaid tugimeetmeid:
        • õpiabitunnid;
        • arenguvestluse läbiviimine;
        • ainealase õpiabiplaani rakendamine;
        • individuaalse õppekava rakendamine;
        • tugispetsialisti teenuse osutamine (sotsiaaltöötaja, psühholoog ja eripedagoog).
4. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeedet (järgnevad mõjutusmeetmed ei ole esitatud rakendamise järjekorrana, meetme valik tehakse vastavalt konkreetsele juhtumile):
        • suuline märkus;
        • kirjalik märkus õpilaspäevikus ja eKoolis;
        • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
        • õpilasega tema käitumise arutamine sotsiaaltöötaja, õppealajuhataja või direktori juures;
        • õpilase ja lapsevanema kutsumine kooli ümarlauda, milles osaleb kooli tugimeeskond, vajadusel aineõpetajad, linna                      sotsiaaltöötaja, hoolekogu esimees;
        • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
        • tugiisiku määramine;
        • käitumishinde alandamine;
        • kirjalik noomitus;
        • õppetööks mittevajalike esemete hoiulevõtmine:
5. õppetööks mittevajalikud esemed asetab õpilane vastava korralduse peale õpetaja lauale, äravõetud esemed tagastab õpetaja ainetunni lõppedes. Korduvalt õppetunnis mittevajalike esemete hoiulevõtmise korral tagastab õpetaja äravõetud esemed enne suvevaheajale jäämist;
6. õpetajal on õigus õpilane õppetunnist eemaldada, sealjuures on õpilasel kohustus viibida aineõpetaja poolt määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, kui õpilane ei täida õpetaja korraldust, kutsutakse klassi juhtkonna liige;
7. vajadusel võib kooli tugimeeskond kohaldada õpilasele kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimist. Vastav meede viiakse ellu õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
8. vajadusel võib kohustada õpilast viibima koolis koos määratud tegevusega pärast õppetundide lõppemist kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Järelevalve, pedagoogilise juhendamise ja vanema teavitamise kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis tagab meetme rakendaja;
9. ajutine keeld osaleda kooli õppekavavälises tegevuses, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Vanema teavitamise kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis tagab meetme rakendaja;
10. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused:
         • võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul.
         • õppenõukogu otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele                 või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.
         • õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega                     õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine.
         • piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve                     õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.
11. õpilase koolist väljaarvamine:
        • kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik              õpilane;
        • kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse              klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
        • kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse              õppekava kohaselt pikendatud;
       • kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pärast täiendavat õppetööd pandud kolmes või enamas                   õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja "nõrgad" või "puudulikud” hinded.

VI ÕPILASTE HINDAMINE
Elva Gümnaasiumi hindamisjuhend

VII ÕPILASTE, KOOLI TÖÖTAJATE JA KOOSTÖÖPARTNERITE​ TUNNUSTAMINE
Elva Gümnaasiumi tunnustamise statuut

Elva Gümnaasiumi kodukord on uuendatud vastavalt 1. septembril 2010 jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Kooli kodukord on täitmiseks kõigile!


KODUKORRA LISAD:

Arvutiklassi kasutamise reeglid (1.- 6.kl)

Arvutiklassi kasutamise reeglid (7.- 12.kl)

Kehalise kasvatuse tunni reeglid 

Koolisöökla kasutamise reeglid

Õpinguraamatu kasutamise kord (10.- 12. kl) 

Raamatukogu kasutamise reeglid