Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Väärt võimalus Elva Gümnaasiumis - hüppelaud huvitavaks elukutseks riiklikes jõustruktuurides Vaadatud 9354 korda

- Kool meedias

Huvi riigikaitse ja julgeoleku temaatika vastu on muutund viimastel aastatel järjest suuremaks. Kindlasti on see märgiks, et rahvas väärtustab üha enam oma riiki ning mõistab meie kõigi ühist vastutust panustada riigikaitsesse, et ka meie järeltulevad põlved saaksid elada vabal maal.

2015.a  sügisel alustas Elva Gümnaasiumis juba kolmas lend õpinguid  kodanikukaitse õppesuunal. Õppesuuna eesmärk on pakkuda laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Peamine sihtgrupp on noored, kes näevad oma tulevast karjääri riigistruktuurides. On tõsi, et riigi leib on peenike aga pikk kuid kui samas pakub töötamine riiklikes struktuurides kohusetundlikule, distsiplineeritud, laia silmaringiga ja entusiastlikule inimesele suurepäraseid karjäärivõimalusi, rohkelt täiendkoolitust ning meeletut palju põnevust ja huvitavaid väljakutseid paljudeks aastateks.   

Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks põhiainetele omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta. Tahame, et noored teaksid, missugused struktuurid kodanikke kaitsevad, kuidas riik toimib.

Õppesuuna programmi saab tinglikult jagada kolmeks osaks.

Traditsioonilised gümnaasiumi õppeained, kuhu on integreeritud õppesuunale omased teemad ning ülesanded, arvestades seejuures meie kooli eripära, asukohta ja traditsioone. Näiteks õpetatakse kehalises kasvatuses judot ja enesekaitset, lisaks kooli poolt pakutud kolmele kursusele on võimalik läbida ka vanglateenistuse enesekaitse valikkursus Geograafiasse on lisatud topograafia ja geoinformaatika kursus. Samuti käivad geograafia tundide raames oma missioonipiirkondi tutvustamas nii sõjalistes- kui tsiviilmissioonidel teeninud ohvitserid Kaitseväest ka Päästeametist.

Kirjanduse lisakursuse „Kirjandus ja ühiskond“ eesmärk on mõtestada kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, asetades kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse ja mõttevoolulisse konteksti.

Keemia  lisakursuse „Toksikoloogia ja mürgid“ raames omandatakse teadmised ja oskused igapäevaelu probleemide lahendamiseks, tehes seda eetiliselt ja oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. Õpitakse võimalikult probleemipõhiselt, igapäevaeluga seostatult. Selleks rakendatakse erinevad õppevorme: probleem- ja uurimuslik õpe, arutelud, ajurünnakud ja õppekäigud.

Sääraseid häid näited õppeainete lõimimiseks lisandub tänu Elva suurepärastele õpetajatele õppesuuna programmi pidevalt juurde.    

 

Ainult õppesuunale mõeldud programmi koostamisel oleme võtnud aluseks riigikaitse laia käsitluse.

- Esmalt mõtestame õppeaines „Kodanik ja ühiskond“ lahti riigi ja kodaniku rollid ja vastutuse. Räägime sise-, välis-, julgeoleku- ja eelarvepoliitikast. Anname ülevaate kohaliku omavalituse ülesannetest ning koostame huvitava grupitöö kodulinna arenduste teemal, mille esitamine toimub Elva linna volikogu saalis linnapea poolt juhitavale komisjonile, kes ka ise õppeaine läbiviimisel aktiivselt kaasa lööb. Kursusesse mahub ära veel ka ühe päevane meediakoolitus, mis lõpeb intervjuu andmisega kaamera ees ning selle ühise analüüsimisega.

- „Riigikaitse õpetust“ on  kolme aasta jooksul tavapärase kahe kursuse asemel poole rohkem.  Sinna mahub piisavalt teoreetilist osa mõistmaks riigi kaitsmine vajadust, riigikaitse ülesehitust, iseseisvaid uurimustöid erinevatest relvasüsteemidest ja praktilisi tegevusi nii talvises  kui suvises välilaagris. Talvise välilaagri läbiviimisel teeme koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Kaitseliidu Tartu Malevaga.

- Äärmiselt huvitav aine õppesuuna programmis on „Suhtlemispsühholoogia“, mille eesmärk on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava kodaniku kujunemist. Seejuures õpib õpilane ennast paremini tundma, väärtustab ja arvestab suhtlemisel individuaalseid erinevusi, teab inimestevahelise suhtlemise põhilisi seaduspärasusi ja mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus.

- Esimese gümnaasiumiaasta kevadel on programmis „Vetelpääste kursuse“, mille korraldab Vetelpääste ühingu eestvedaja ja rahvusvahelise päästemeeskonna liige Gert Teder.  Kursuse läbinutele avaneb juba järgmisel suvel võimulus kandideerida tööle vetelpäästjana nii sise- kui avaveekogudele kuna koolis õpitu kvalifitseerub igati rahvusvahelise vetelpäästja litsentsi saamiseks.

- Programmi mahub veel  „Esmaabi kursus“, mille läbimise järel saavad õpilased meditsiinitõendi autokooli tarbeks.  Esmaabikursuse läbiviimiseks teeme koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga, kellega meil on sõlmitud koostööleping.

- „Juhtimise kursus“ on programmi lisatud eesmärgiga analüüsida juhi rolli ja vastutust ning hinnata enda võimeid ja stiili juhina erinevates situatsioonides.  

- „Sisekaitse ja päästestruktuurid“ on kursus, milles anname ülevaate politsei, piirivalve ja päästeameti struktuuridest, ülesannetest, koolidest ja karjäärivõimalustest.

- Samuti pühendadame aega ka küberkaitsele ja militaartehnoloogia teemadele.

Tänu kaitseministeeriumi ja Elva Linnavalitsuse toele mahub programmi hulgaliselt erinevaid õppekäike ja külastusi- Kaitseväe väeosadesse, Kõrgemasse Sõjakooli, Sisekaitseakadeemiasse ning ka õppereis Brüsselisse.

Programmi kolmandaks osaks on kodanikukaitse teemalise uurimus- või praktilise töö koostamine.

Sügisel viisid kodanikukaitse õppesuuna õpilased läbi põneva maastikuvõistluse Tornist Torni. Võistlusest on kujunemas uus ja põnev traditsioon Elva Gümnaasiumis, mis on oodatud sündmus nii omas kui ka teistes Lõuna Eesti koolides. Laskeõppe lihvimiseks on koolil lasersimulaator ning samuti kolm väga head kummipaati õppetöö läbiviimiseks väljaspool klassiruumi.

Lisaks huvitavale kooliprogrammile ja suurepärastele õpetajatele on Elva suurepärane keskkond gümnaasiumihariduse omandamiseks. Elvas on: LOOVUST- meil on avatud noortekeskus, noortevolikogu, kooli ja huvikooli ringid: voolimine, kunst, näitekunst, laulmine, pilliõpe, animatsioon, tantsimine,... LOODUST- Elvat kutsutakse linnaks, mis puhkab metsas. Elvas ja Elva ümbruses on võimalik valida erinevaid võimalusi matkamiseks jalgsi, suuskadel või jalgrattal. MUUSIKAT- muusikakoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel: klaver, akordion, viiul, klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, eufoonium, kitarr, löökpillid, jazz-pop klaver, estraadilaul. Lisaks on meil koolis neidudekoor ning poiste ansambel, koolis tegutseb ka koolibänd. SPORTI- sportimisvõimalused on mitmekesised ja täienevad pidevalt vastavalt nõudlusele: korvpall, aeroobika, võimlemine, laskmine, võistlustants, jalgrattasport, tennis, kergejõustik, judo, võrkpall, jalgpall, laskesuusatamine, kahevõistlus, jõusaal.

Lisaks kodanikukaitse õppesuunale on Elva Gümnaasimis võimalik  õppida  reaal - loodus või humanitaarsuunas.

Koolil on olemas õpilaskorterid kaugemalt tulnud õpilaste jaoks ning laiapõhjaline stipendiumiprogramm. 

 

Kalle Kõlli

major

Eesti Kaitseväe kontingendi ülem Liibanonis

Elva Gümnaasiumi riigikaitse õpetaja