Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid


Kõik, kõik on uus septembrikuus Vaadatud 1865 korda

- Uudis

Tartu mnt. õppehoones alustas 1. klassides kooliteed 83 õpilast nelja paralleeliga. Uute koolijütside kooliteed juhivad Anne Maidla (1. a + e), Terje Tammekivi (1. b), Reelika Püll (1. c), Monika Tasa (1. d). Nagu ka eelmisel õppeaastal pöörame suurt tähelepanu laste toetamisele ja jõukohasele õppele. Sellele aitavad kaasa eriklassid, mis annavad õpetajale  võimaluse õpetada õpilasi sobivas tempos ja õppematerjalidega.  

Oleme rõõmsad, et Tartu mnt. koolimajas alustasid tööd kolm noort õpetajat: klassiõpetajad Reelika Püll ja Monika Tasa, kehalise kasvatuse õpetaja Kaisa Karjane ning II kooliastme matemaatika õpetaja Helen Kann. Koolimajade üleselt alustas tööd haridustehnoloog Alari Talv. Eelmisel õppeaastal sai positiivset tagasisidet noorte alustavate õpetajate toetamine kolleegi ja MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool mentori poolt. Seetõttu jätkame alustavate õpetajate igakülgset toetamist ka käesoleval õppeaastal. 

Uuendustest viidid käesoleval õppeaastal 1. klassides sisse üldõpetus. See tähendab, et õpilaste tunniplaanis ei ole eraldi õppeained (v.a kehaline kasvatus, muusika, arvutiõpetus ja suunaaine) ja neid õpetatakse enam lõimitult. Muretsemiseks põhjust pole, sest kõige selle aluseks on alati riiklik õppekava. Üldõpetus annab õpetajatele enam vabadust oma päeva ja/või nädalat planeerida ning lastega huvitavaid tegevusi pikemalt kui üks akadeemiline tund läbi viia. 

Samuti tahame alates oktoobrist käima lükata kogupäevakooli, mis pakub lastele esialgu ühel päeval nädalas hommikul ja neljal päeval nädalas peale tunde erinevaid liikumise, muusika ning mõtlemisega seotud tegevusi väiksemates gruppides. Siinjuures teeme koostööd erinevate Elva spordiklubide, Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskusega.

Lisaks pakuvad Elva Gümnaasiumi õpetajad meie kooli õpilastele erinevaid ringitegevusi 

Koolis on väga populaarseks saanud Miniteadusfestival ja Teadlaste öö. Sellega seoses tahame korraldada interaktiivseid näituseid või õpitubasid, mis annavad õpilastele ühelt poolt võimaluse tegeleda talle huvi pakkuva tegevusega süvitsi. Teisalt aga ka populariseerida ja viia lapsi varakult kokku teadusega.

Jätkame I kooliastmes robootika ja robomatemaatika tundide läbiviimist. Samuti propageerime liikumist ja viime läbi erinevaid liikumisvahetunde ning üritusi, sest oleme ju ikkagi Liikuma Kutsuv Kool. Siinjuures kutsume üles ka lapsevanemaid olema eeskujuks lastele liikumisharjumuste kujunemisel - alustades näiteks laste jalgsi või rattaga kooli tulemise / minemise soosimisest. Jätkame ka projektipäevadega, mis ei keskendu ainult koolile ja koolis toimuvale, vaid hõlmavad laiemalt kogukonda.   

Eelmine õppeaasta tõi kaasa mitme kooli dokumendi uuendamise, mis hakkasid kehtima nüüd 2019/20 õppeaastal. Üks olulisemaid nendest oli kooli kodukord. Muudatused, mis kodukorras sisse viidi, olid I kooliastmes ühe koolivormi elemendi kohustuslik kandmine, nutiseadmed jäävad tundide ajal koolikotti ning söögivahetundide viimine kaheks 30-minutiliseks vahetunniks mõlemas majas.

 

Puiestee õppehoones alustas 3. kooliastmes kolm uut seitsmendat klassi 72 õpilasega. Uued klassijuhatajad on Johannes Must (7. a), Aire Kuresson (7. b) ja Eva Ojakivi (7. c). 

10. klassis alustas õppimist 50 gümnasisti, kellest 30 lõpetasid kevadel Elvas ka põhikooli. Õppemoodulitest osutusid populaarseimaks kodanikukaitse ja draama. See, et Elvas soovis jätkata suur hulk meie enda õpilasi, on väga rõõmustav. 10. klassi juhataja on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Revo Lastik. 

Puiestee õppehoones alustasid sellel sügisel tööd kolm uut õpetajat. Põhikoolis õpetab loodusaineid Silver Aarna ning füüsikateadmisi annab gümnaasiumiastmes edasi  Aleksei Kubarski. Matemaatikat õpetab alates septembrist nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis Ester Muni. 

Puiestee õppehoones liitus kollektiiviga uus HEV- koordinaator Kai Kull, kellel on haridusliku erivajadusega õpilastega töötamise kogemused Masingu koolist. Kai koordineerib lisaks Puiestee maja toetamist vajavatele õpilastele ka Tartu mnt. maja 5. ja 6. klasside HEV- õpilastega toimetamist.

Õppetöö koordinaator/juhiabi kohustes alustas tööd Riina Udovenko ning Tartu mnt. majast tuli Puiestee õppehoonesse üle Evelin Pihlak, kes jätkab juba suuremate tütarlaste  kehalise kasvatuse tundidega. 

Puiestee õppehoones toimetame endiselt  gümnaasiumiastme perioodõppega. Selleks, et  perioodõpe tulevikus paremini toimiks, tuleb läbi proovida erinevaid variante. Sellel õppeaastal katsetame versiooniga, kus perioodis ei ole võõrkeeled ja kehaline kasvatus. Teistsuguse loogikaga on tunniplaani paigutatud ka kitsas matemaatika. Kõik ülejäänud ained toimuvad seitsmenädalase tsükliga, viis ainetundi nädalas. Kuna gümnaasiumiastme tunniplaan mitmed korrad aastas muutub, tuleb ka põhikooli õpilastel endiselt arvestada vähemate või suuremate muudatustega tunniplaanis. 

Eelmisel aastal alustatud perioodõpe võeti nii õpilaste kui õpetajate tagasiside põhjal hästi vastu, käivitus koolis hästi ning tõi rutiini vaheldust. 

Sellel õppeaastal tervitame Puiestee majas ka üht vahetusõpilast. Nimelt jääb terveks õppeaastaks 11. klassi nimekirja Saksamaalt pärit neiu Neetje Unland, kes käib tavapäraselt koolis koos Elva Gümnaasiumi õpilastega ning valmistub koos klassikaaslastega kevadel LendTeatri lavalaudadele jõudvaks draamamooduli õpilaste etenduseks. Neetje õpib alles eesti keelt ning elab vahetusperes Elva lähistel.

2. septembrist alustasime koostööd ENICsiga - 11. klassi mehhatroonika-reaalmooduli õpilased sooritavad esmakordselt nädalast praktikat tööstusettevõttes. Gümnaasiumiastmes on aastaplaanis mitu uut kursust - 10. klassi humanitaarmooduli kursus vektorgraafikast algab 3. õppeperioodil ning 11. klassi draamaõpilastel toimub peatselt uus kursus “Teater kui lugu”. Õppeplaanis on ka 11. klassi mehhatroonika - reaali õpilastele uus kursus “Materjalitehnika”. 10. klassi reaal - loodusainete mooduli valinud õpilastel toimub 5. õppeperioodil uudne ökoloogia kursus, mida kureerib Liis Kuresoo. Õpilased saavad kursuse raames praktilised kogemused looduslaagrist Palupõhjas. 

Oktoobri alguses on oodata juba traditsiooniks muutuvat valikainete laata - loodetavasti täienevad valikainete pakkujate read kogukonnast pärit erialaspetsialistidega, kes soovivad oma teadmisi gümnaasiumiõpilastele edasi anda.

Huvi- ja vaba aja osas ootame loodame sel aastal tavalisest suuremale Õpilasesinduse koossseisule ja proovime koos noortega luua erinevad noorelt-noorele sündmusi, mis loodetavasti kõnetavad õpilasi. Kohe enne oktoobrikuu vaheaega leiab aset traditsioonks saanud Tornist Torni võistlus, mis sel korral on saanud endale natuke teistmoodi lahenduse kui varasematel aastatel, sel korral on oodata võistlema isegi Kaitseväe võistkonda. 

Elva Gümnaasiumi kodulehel hakkab sellest õppeaastast ilmuma uus rubriik "Elva kool 10 ja 20 aastat tagasi". Seal hakatakse lühidalt avaldama nüüd juba tegevuse lõpetanud "Elva Postipoisi" kirjutisi meie koolist.

Sellel õppeaastal on meid ootamas ka pidulik sündmus, nimelt 16. novembril tähistame kaugõppeosakonna juubelit. Täitub 20 aastat Elva Gümnaasiumi kaugõppeosakonna avamisest.

 

Elva Gümnaasiumi direktsioon