Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid


Tõhusalt ja loovalt uude õppeaastasse Vaadatud 2773 korda

- Kool meedias

Päikeseküllane suvi on selleks korraks möödas ning Elva Gümnaasium alustab uut õppeaastat uue hooga ning ka suurema õpilaste arvuga.

Tartu mnt. õppehoones alustas 1. klassides kooliteed 90 õpilast. Väikeste õppurite klassijuhatajad on Anneli Puusaag (1A), Ave Sugul (1B), Sirje Ruus (1C), Anne Koppel (1D) ja Kersti Kiudorf (1V).

Selleks, et pakkuda õpilastele rohkem tuge ja individuaalset lähenemist, avame algaval õppeaastal neli väikeklassi – nii 1. kui ka 2. kooliastmes kaks.

Uusi õpetajaid lisandub Tartu mnt. kollektiivi neli: klassiõpetajad Terje Tammekivi ja Eliisabet Serg, üks-ühele õpetaja Gerda-Liis Palmiste ning kehalise kasvatuse õpetaja Toomas Halliste. Tugipersonal suureneb sotsiaalpedagoogide Helen Salumaa  ja Irena Lümati näol. 1. kooliastmes alustab abiõpetajana Liina Päss.

Õppetöö osas viidi sisse muudatus 1. kooliastme õppekavas - arvutiõpetusega alustatakse juba 1. klassides, 2. ja 3. klassides lisandub 10 tundi robootikat.

Sõnaline hindamine jõuab sellel õppeaastal 3. klassidesse. 2018/19 õppeaasta lõpetavad 3. klasside õpilased, kes pole läbitud kooliaastate jooksul saanud traditsioonilisi hindeid.  

Erilist tähelepanu tahame pöörata liikumisele, sest oleme Liikuma Kutsuv Kool ja soovime varasemast enam öelda lihtsalt sõna „Tere“.

Puiestee õppehoones alustab samuti viis paralleelklassi 7. klasside õpilasi.

Ühtlustame gümnaasiumiastmes oma õppekorraldust  riigigümnaasiumitega ja läheme üle perioodõppele. Perioodõppe eelis võrreldes meile harjumuspärase õppekorraldusega on see, et õpilane saab keskenduda korraga vähematele õppeainetele. Loodetavasti aitab perioodõppe rakendamine tõsta gümnaasiumiastmes nii õppeedukust kui õppijate õpimotivatsiooni.

Iga uus asi tahab harjumist ning uus õppekorraldus, enne kui see õlitatult toimima hakkab, vajab koolis analüüsi, head planeerimist ning esitab väljakutse ka õpetajatele õppemetoodika ja koormuste vaheldumise osas. Uus süsteem puudutab paraku ka 3. kooliastet, sest seoses gümnaasiumi õppeperioodide vaheldumisega toimub kindlasti muutusi  põhikooli tunniplaanis. Esialgu rakendame gümnaasiumiastmes viie perioodiga süsteemi. See tähendab, et üks gümnaasiumi kursus võetakse läbi seitsme nädala jooksul viie ainetunniga nädalas. Võimalusel rakendatakse paaristunde ja seega on gümnaasiumiastmes võimalik läbi viia 90-minutilist tundi. Seda juhul kui aine spetsiifika nõuab ja kui õpetaja koostöös õpilastega nii otsustab.

10. klassis alustame lisaks perioodõppele ka moodulite süsteemiga. Kevadel väljapakutud üheksast moodulist läksid õpilaste valikul käiku kuus - kodanikukaitse alus- ja süvamoodul, draama, loodusained, reaal ja mehhatroonika. Kooli koostööpartnerite rida on pikk, uuemad on hetkel Elva LendTeater, komöödiateater Ruutu10, Eesti Lennuakadeemia ning Enics.

2018/2019 õppeaastal  alustab 10. klassis gümnaasiumihariduse omandamist 39 noort, kellest 19 on tulnud Elvasse õppima Tartust, Nõost, Mehikoormast, Sillamäelt, Keenist, Rõngust, Puhjast ja Pukast.

Elva Gümnaasiumi Puiestee õppehoones on neli uut õpetajat - Elo Gaver, kes õpetab inglise keelt osaliselt ka Tartu mnt. majas, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne-Ly Lehtla ning füüsikaõpetajad Tanel Liira ja Alar Puss. Eelmisel õppeaastal Elva Gümnaasiumi kollektiiviga liitunud vene keele õpetaja Boris Veizenen töötab uuel õppeaastal Puiestee õppehoones.

Klassijuhatajatena alustavad Ele Mälk (7A), Mare Lillak (7B), Kätlin Tatar (7C) ja Liis Lehiste (7E). 7D klassiga jätkab Katrin Lastik.

Seoses majasiseste muudatustega võtab 8D klassi juhatamise üle Tatjana Blohina ning 9B klassi viib lõpetamiseni Revo Lastik.

Eelmisel aastal Tartu maanteelt Puiestee õppehoonesse jõudnud e-õppe päevad jätkuvad mõlemas majas.

Uuendusena jõuab ainetundidesse robootika - esimeses kooliastmes arvutiõpetuse ning matemaatika tundide sees, teistes põhikooli klassides ringitundidena. Lisaks robootikale saavad 2. ja 3. klassi õpilased algtasemel kokkupuute programmeerimisega arvutiõpetuse tundides. Päris eraldi programmeerimise kursus on sellest sügisest mehhatroonika ja reaalmooduli valinud õpilastele 10. klassis. Kursust viib gümnaasiumiastmes läbi matemaatikaõpetaja Johannes Must.

Vaheldust "klassikalisel" moel toimuvatele tundidele pakuvad algaval aastal ka õpetajad, kes on läbinud mitmeid täienduskoolitusi ja viivad õpilastega läbi tunde arvutiklassides.

Õppetööd toetavate keskkondadena on eelmisel aastal kasutusele võetud ja toimivad kõikidele vanusastmetele mõeldud Google Drive ja kooli Moodle, töötab Stuudium. Kooli eesmärgiks on suurendada nende õpetajate hulka, kes mitte ainult ei kasuta e-õppe vahendeid, vaid ise neid ka loovad.

On suurepärane, kui kevadeks on koolil kaasaegsel tasemel internetiühendus, mõlemat maja kattev kiire wifi ning ka interaktiivseid esitlusvahendeid. Töö selle nimel käib.

Sellest õppeaastast alustame koolis ka õpetajate teemapõhiste töörühmadega. Seniste ainesektsioonide asemel stardivad üheksa erinevat töörühma, kus hakatakse tegelema õppekava arenduse, õppemetoodika, digipädevuste arendamise, mälumängu, kooliruumi dekoreerimise, Liikuma Kutsuva Kooli , kodulehe ja kooli ajalehega ning koostöövõimaluste otsimisega kogukonnas.

Elva Gümnaasium elab ja hingab kooli 105. aastapäeva ettevalmistamise rütmis. Oodata on toredat pidu novembris ja rõõmsaid etteasteid kontsert- aktusel.

Soovime kõigile head uut õppeaastat!

Elva Gümnaasiumi direktsioon