Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid

Vastuvõtt 10. klassi 2015/16 õ.-a. Vaadatud 8853 korda

- Uudis

2015/2016. õppeaastal saab Elva Gümnaasiumis 10. klassis õppida kolmes õppesuunas: loodus- reaalainete suund, humanitaarainete suund ja kodanikukaitsesuund. Gümnaasiumisse vastuvõtmisel ja klasside moodustamisel arvestatakse 9. klassi hindeid, sisseastumistestide tulemusi ja õpilaste soove. Õppesuundade tutvustust näeb siit.


Täiendavat infot annab õppealajuhataja Anneli Kähr tel. 7301830, e-post:anneli@elvag.edu.ee

Lisainfo:

Kõigil 10. klassi astuda soovijatel tuleb täita 1.-10. aprillini  2015.a kooli kodulehel (www.elvag.edu.ee) olev elektrooniline ankeet.

10. klassi astujad saavad teavet Elva Gümnaasiumis 5. märtsil 2015 kell 15.00.

10. klassi kandideerijatele toimuvad katsed 18. märtsil 2015 või 11. aprillil 2015. Testide algus mõlemal päeval on kell 10.00.

Testid on eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest. Matemaatika testi tegemiseks on vajalik joonlaud, pliiats ja kalkulaator. Teadmisi kontrollitakse põhikooli õppekava ulatuses.

Elva Gümnaasiumi õpilased, kelle klassitunnistusel on  kolme veerandi hinded „5 - 4” , arvatakse 10. klassi õpilaskandidaatideks ilma katseteta ning kutsutakse koheselt vestlusvooru.

Kaasa võtta õpilaspilet ja 9. klassi 3 õppeveerandi klassitunnistuse koopia.

Kõik testid eraldi ja 9. klassi 3 õppeveerandi põhiainete (emakeel, matemaatika, A- ja B-võõrkeel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu) keskmine hinne annavad kokku 90 punkti. Õpilase poolt testide ja 9. klassi 3 õppeveerandi keskmise hinde eest saadud punktid summeeritakse ning koostatakse pingerida. Tekkinud pingereast kujuneb vestlusele kutsutute nimekiri.

Vestlusele kutsututega võetakse ühendust e-kirja teel hiljemalt 21. aprillil 2015.

Vestlused õpilaskandidaatidega viiakse läbi 21. aprill – 29. aprill 2015.

Vestlusteemad on motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus.

Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja põhikooli õppeedukuse tulemused. Matemaatika testi tulemus on aluseks õpilase määramisel kitsa või laia matemaatika õppegruppi.

Õpilaskandidaatidega võetakse ühendust e-kirja teel hiljemalt maikuu viimaseks päevaks.

Lõplikult otsustatakse õpilase vastuvõtt gümnaasiumisse pärast põhikooli lõpetamist.


Kõik gümnaasiumi õpilaskandidaadid peavad esitama 18. - 22. juunil 2015 kell 9.00 – 13.00 kooli avalduse, põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

vormikohane kirjalik avaldus (kooli kodulehel);

isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;

põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;

foto 3 x 4 cm;

tervisekaart;

õpilaskorteri avaldus (soovi korral).

Õpilane, kes soovib kooli vahetada peale 25. juunit 2015, teatab oma soovist koolile kirjalikult.

X klassi vastuvõtu kord (.pdf)

X klassi vastuvõtu avaldus (.doc)