Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Otsing

Rubriigid


Töökorraldus distantsõppe tingimustes (17.04.2020) Vaadatud 1206 korda

- Uudis

I. Üldsätted 

Elva Gümnaasium (edaspidi kool) lähtub eriolukorras distantsõppe korraldamisel  Haridus- ja Teadusministeerium otsustest.

Esmaseks päevakajalise info edastajaks kooli töötajatele, õpilastele  ja lapsevanematele on direktor. Vastavalt vajadusele edastavad Stuudiumi või e-posti kaudu oma töökohustuste piires infot õppejuhid, IT-spetsialistid, haridustehnoloog, HEV-koordinaator, eripedagoog ja sotsiaalpedagoogid.

Kogu õppetööga seotud info liigub ainult Stuudiumi kaudu.

Kõikidel kooli töötajatel on kohustus lugeda iga tööpäev oma e-posti ja Stuudiumi kirju.

Koolimaja on distantsõppe perioodil suletud. Äärmuslikul vajadusel on võimalik eelneval kokkuleppel  saada koolimajadest esemeid (riided, jalanõud jne) kätte. Esemete kättesaamiseks tuleb eelnevalt leppida kokku konkreetne aeg Tartu mnt koolimajas e-postil algkool.admin@elva.ee ja Puiestee õppehoones eg.admin@elva.ee. Esemetele järgi minejal peab olema näo ees mask ja käes ühekordsed kummikindad.

Koolist saab laenutada õppetööks sülearvuteid jt lisaseadmeid. IT valdkonna küsimustega tegelevad info- ja kommunikatsiooni tehnoloog ning IT-tugi/ haridustehnoloog. 

Huviringid, mida ei ole võimalik läbi viia distantsõppe vormis, eriolukorra ajal ei toimu. 

Kool eriolukorra aja toitlustust ei paku. Toitlustusvajaduse korral pöördub vanem Elva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole. 

 

II. Hindamine ja  eksamid

Lähtuvalt EV Valitsuse korraldusest nr 76 on kool suurendanud õppetegevuses omandatud teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hinneteks, kuid õpetajad võivad kasutada ka tavapärast numbrilist hindamist. 

Õpetajad annavad Stuudiumis õpilaste õpitulemuste saavutatuse kohta kirjeldavat sõnalist tagasisidet. 

Distantsõppe perioodil on esmaseks hindamise aluseks õpilase aktiivne kaasatöötamine.

Trimestrilõpu kokkuvõttev hinne kujuneb: 

(1) jooksvatest kodustest ülesannetest ja 

(2) mahukamatest kontrolltöödest. 

Käitumisele kolmandal trimestril hinnangut ei anta. 

Õpetaja ei pea andma igale kodusele tööle eraldi hinnangut, vaid võib lähtuvalt sooritatud koduste ülesannete osakaalust hinnata õpilase kaasatöötamist kindla perioodi jooksul: nädala, kahe nädala või kuu jooksul. 

Mahukaid kontrolltöid võib õpetaja hinnata mitteeristavalt hindega “A” (arvestatud) või “MA” (mittearvestatud) või numbriliselt nagu tavaliselt.

Vähemalt nädal enne suurema töö sooritamist peab õpetaja selgitama õpilasele töö hindamismetoodikat ja saadud hinde osakaalu trimestri või kursuse kokkuvõtva hinde kujunemisel.

Tegemata kodused tööd tähistatakse Stuudiumis märkega “T” (võib ka “K” või “!” kasutada). Märge kustutatakse töö sooritamisel. “T” täht on meeldetuletus, et õpilasel on vaja ülesanne lahendada. Sooritatuks loetakse ülesanne, kui see on 50% ulatuses õigesti tehtud.

Kui õpilasele on määratud õpetaja poolt konsultatsioonitunnid, siis on ta kohustatud nendest osa võtma ja õpetajal on õigus arvestada nendes tundides osalemist ja kaasa töötamist kokkuvõtval hindamisel / hinnangu andmisel.

Vastavalt kooli hindamisjuhendile, on õpetajal õigus aastahinde välja panemisel arvestada varasemate trimestrite hindeid kaalukamatena, kuid lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustest võib õpetaja kolmandat trimestrit hinnata ka mitteeristavalt.

Kui õpilane sai enne distantsõppe perioodi Stuudiumi märked „T“ või „!”, otsustab aineõpetaja järgi tegemise vajaduse ja vormi lähtudes tegemata töö olulisusest  kooliastme õpitulemuste saavutamisel. Kui eelnev õpitulemus on omandatav järgmisel õppeaastal, siis võib õpetaja “T“ või „!” märgi kustutada ning annab Stuudiumi vahendusel õpilasele sellest teada. 

Kui õpilasel on jäänud enne distantsõpet Stuudiumis jooksev hindeseis nõrk “1” või puudulik „2”, siis võtab õpilane aineõpetajaga ühendust ja koos lepitakse kokku aeg ning nõuded konkreetse õppeülesande tegemiseks. Õpetaja lisab  uue positiivse hinde kaldkriipsuga negatiivse tulemuse kõrvale.

10. ja 11. klassi 4. ja 5. perioodi õppeainetes võib kursusehinded välja panna „A” või „MA”.

12. klassi õpilane, kelle õppeaine aastahinne on „MA” või nõrk „1”/ puudulik „2”, ei lõpeta klassi ja määratakse täiendavale õppetööle eksamiperioodi lõpuni. Vastavalt gümnaasiumiastme hindamisjuhendile, on võlgnevuste likvideerimisel tekkivate erandjuhtude üle otsustamisõigus gümnaasiumiastme õppenõukogul.

Õpilased, kellele pannakse välja aastahinne „MA” või nõrk „1”/ puudulik „2”, ei lõpeta klassi ning määratakse täiendavale õppetööle maksimaalselt kuni õppeaasta lõpuni st. 31. augustini.

12. klassi õpilaste 4. perioodi kursusehinded pandi numbriliselt välja 13. aprilliks. Viimased üksikud kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja 15. maiks.

Koolisiseseid üleminekueksameid ja tasemetöid 2019-2020 õppeaastal ei toimu. 

8. klasside loovtööde esitamise tähtaeg on 30.04, esitlused toimuvad klassi põhiselt veebi teel (kuupäev täpsustub). Õpilased, kellel jääb loovtöö õigeaegselt esitamata, jäävad suvetööle ja saavad võimaluse tööd esitleda augustis.

11. klasside uurimistööde kaitsmine lükkub edasi ja toimub vahetult pärast sügisvaheaega.

12. klasside riigi- ja koolilõpueksamite konsultatsioonid algavad pärast 15. maid või vastavalt vajadusele kokkuleppel õpetajaga.

 

III. Õppetöö korraldus 

Kõik õppetunnid kantakse distantsõppe perioodil Stuudiumisse nädalapõhiselt, sealjuures tunni teema all kajastatakse käsitletavat teemat ja kodutööde all tähtajaliselt iseseisvaid ülesandeid koos vajalike viidetega õppekeskkondadesse.

Õppetööd kavandades ei tohi ühe tunni õppemaht ületada 45 minutit ja ülesanded peavad olema õpilastele võimetekohased ega eeldama pidevat vanemapoolset juhendamist. 

HEV-õpilaste tööülesanded on üldjuhul väiksema mahuga ja pigem kordava sisuga. 

Õpilaste õppimiseks kuluva aja mahu vähendamiseks teeb õpetaja võimalusel koostööd erinevate ainete lõimimiseks sama klassi aineõpetajatega.

Kui õpetaja ei ole määranud teisiti, on konsultatsioonid igapäevaselt kell 10.00 - 11.00. Konsultatsioonide keskkonna edastab iga õpetaja oma õpilastele ise Stuudiumis. Individuaalsete (või rühmapõhiste) konsultatsioonide võimaluste pakkumine on muidugi ka lubatud. 

Alates 27. aprillist  on õpetajatel (v.a õppeainetes, mille nädalakoormus on üks tund) kohustus viia üks kord nädalas läbi veebipõhiseid (kontakt)tunde.

Veebitunni kontaktaja edastab klassijuhataja klassile Stuudiumi kaudu nädalapõhiselt. Veebitunni link peab olema lisatud ka aine päevikusse vastava kodutöö alla. Veebitunni teavituse peab õpetaja edastama õpilastele hiljemalt eelmise päeva hommikuks. 

Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik ja õpetaja märgib tunnist puudujad Stuudiumisse. Puudumise vabandamisõigus on lapsevanemal sarnaselt tavaõppe puudumiste põhjendamise korrale.

Kodutööna tehtavad isiklikud fotod ei tohi olla avalikud ega nähtavad kaasõpilastele. 

Kodutööde esitamise tähtaja määramisel peab õpetaja olema võimalikult paindlik ja arvestama õpilase koduseid võimalusi (arvuti, mobiilside limiit, õed-vennad). Kui õpilasel töö esitamine tehnilistel põhjustel ebaõnnestus ja õpitulemuse omandamist järgmiste tööülesannetega kontrollida ei saa, antakse vajadusel uus ülesanne. 

Õpiraskuse või vajaliku tehnilise seadme puudumise esmane väljaselgitaja on klassijuhataja. Vastav info edastatakse tugispetsialistile või IT-spetsialistile (it@elvag.edu.ee).

Klassijuhataja, HEV-koordinaator või sotisaalpedagoog võtab õpilase ja/või lapsevanemaga kontakti ja selgitab põhjused, kui õpilane ei esita koduseid töid või on ilmnenud muud sotsiaalsed või psühholoogilised probleemid. 

Kui lapsevanematega/õpilasega pole võimalik ühendust saada ja õpilase varasemat toimetulekut puudutava teabe põhjal on alust arvata, et lapse heaolu võib olla ohustatud, edastatakse vastav info viivitamatult omavalitsuse lastekaitse spetsialistile. 

Klassijuhatajatunnid toimuvad tavapäraselt üks kord nädalas õpetaja poolt edastatud keskkonnas. 

Arenguvestluseid viiakse distantsõppe perioodil läbi osapooltele sobivas veebikeskkonnas, kuid eeldusel, et lapsevanem(ad) on õpetajalt saanud ja koos lapsega täitnud arenguvestluste vormi.   

 

IV. Koolikorraldus peale 15. maid ja kooliaasta lõpetamine

Käesoleval õppeaastal kontaktõpe tavamõistes ei taastu ja distantsõpe jätkub ka peale 

15. maid.

Haridus- ja Teadusministeerium lubab COVID-19 epideemia taandumisel osalist õppetöö läbiviimist kontakttunnina peale 15. maid, mõeldes eelkõige kooli lõpetajatele (9. ja 12. klassid) ja lisatuge vajavatele õpilastele.

Kui epideemia taandumine seda võimaldab, siis pärast 15. maid saavad õpetajad viia läbi vajaduspõhist kontaktõpet individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. 

Osaliselt kooli naasmise eelduseks on õpilaste ja õpetajate turvalisus.

Sel õppeaastal ei ole lubatud korraldada ühtegi suuremat üritust (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jne).

Üleminekuklasside viimane koolipäev on 5. juuni.