Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Õppekava ja moodulid

Elva  Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja valikainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv alusmoodul, mis koosneb 7 kursusest. Tuleb arvestada, et kui mooduli valib vähem kui 12 õpilast, tuleb olemasolevaid võimalusi arvestades ümber valida.

 

KULTUURSUS

Kultuurimooduli eesmärk on pakkuda õpilasele laiemat silmaringi. Moodul ärgitab õppurit oma piire nihutama. Need on kursused, mis arendavad õpilase loovust, laiendavad silmaringi ja aitavad muutuvas maailmas paremini toime tulla. Fookuses on avalik esinemine, suurem lugemus ja rikkalikum eneseväljendusoskus. Sealhulgas on unikaalne võimalus teha koostööd oma ala spetsialistidega Elva LendTeatrist ja improteatrist Ruutu10. 11. klassi kevadel valmib draamaõpetuse kursuste põhjal kogukonnale ja kooliperele ühine lavastus, mis pakub väljakutset ka neile, kes eelistavad olla lavataguseks jõuks.

 

Kultuurimooduli aluskursused: 

Sissejuhatus draamasse

Mida ja miks lugeda? (praktiline lugemiskursus)

Improteater

Tantsimine ja traditsioonid

Valikkursus (kirjanduse tüvitekstid või teatrilaager)

Draamaõpetus I

Draamaõpetus II (lavastus)

 

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib kultuurimooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi kirjanduse või pärimuse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi.

Kirjanduse süvamoodul keskendub eelkõige funktsionaalse lugemise ja suulise/kirjaliku eneseväljenduse edasi arendamisele. Olles muuhulgas heaks ettevalmistuseks kõrgkoolis humanitaarsuunal edasiõppimiseks.

Pärimuse süvamoodul annab õpilasele laiema kultuuriloolise tausta, mida mitmekesistavad kursus pärimusmuusikast ja praktikum ruumikujundusest. Eesmärk on valmistada ette inimesi, kes näevad oma tulevikku kultuurivaldkonnas.

 

Kirjanduse süvamooduli kursused: 

Eesti nüüdiskultuur

Teater kui lugu

Kirjandus ja film

Kirjandus ja ühiskond

Väitlemine

Kunst

 

Pärimuse süvamooduli kursused: 

Kirjandus ja müüt

Usundiõpetus 

Ajalugu

Pärimusmuusika

Briti või vene kultuurilugu

Arhitektuur ja ruumikujundus (praktikum)

 

NUTIKUS

Teadusmooduli eesmärk on pakkuda õpilasele süvendatud teadmisi reaalainetes. Need kursused arendavad õppuri loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Teadusmooduli valinud õpilane läbib matemaatika laia kursuse ning saab põhjalikumad teadmised keemiast ja füüsikast. Sealhulgas alusteadmised programmeerimisest ja joonestamisest. Teadusteatri kursusel õpib noor oma teadmisi mänguliselt esile tooma. Looduslaagris saab aga praktilise kogemuse oma ala spetsialistide juures.

 

Teadusmooduli aluskursused: 

Programmeerimise ABC 

Joonestamine

Teadusteater

Keemia

Füüsika 

Looduslaager (ökoloogia)

Praktiline keemia ja füüsika

 

10. klassi 3. perioodi lõpuks valib teadusmooduli õpilane kahe jätkumooduli (kumbki koosneb 6 kursusest) vahel. Kas minna edasi mehhatroonika või looduse süvamooduliga? Käiku läheb moodul, mida valib rohkem õpilasi. 

Mehhatroonika süvamoodul on praktilise suunitlusega, pakkudes süvendatud teadmisi kiiresti arenevas ja pidevalt töökäsi vajavas insener-tehnilises maailmas. Elva Gümnaasiumil on koostöölepingud elektroonikatehasega Enics ja Tartu Lennuakadeemiaga. Moodulit läbides on õpilane saanud täieliku ülevaate, kuidas valmib üks reaalne toode.

Looduse süvamooduli valinud saavad põhjalikud teadmised tänapäeval väga olulises bioloogia valdkonnas. Õppurid valmistatakse ette bioloogia ja keskkonnahariduse õppimiseks ülikoolis. Muuhulgas pakkudes praktilist võimalust õppida, kuidas oma teadmisi retkejuhina rakendada.


 

Mehhatroonika süvamooduli kursused: 

Projekteerimise ABC

UAV (drooni) konstrueerimine

Tehniline mehaanika

Materjaliõpetus

Tootearendusprojekt

Elektroonika

 

Looduse süvamooduli kursused: 

Rakendusbioloogia

Inimese anatoomia ja füsioloogia

Roheline bioloogia

Keskkonnakeemia

Geoinformaatika

Retkejuhtimine

 

ETTEVÕTLIKKUS

Kodanikukaitse moodul on Elva Gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jm. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtemispsühholoogiat ning saadakse ülevaade veel enamlevinud mürkidest ja toksikoloogiast. Suure väärtusega on kodanikukaitse mooduli õpilastele korraldatavad välilaagrid. Laagritest saadakse toredaid kogemusi ja sõpru ning pannakse proovile enda vastupidavus ja leidlikkus.

 

Kodanikukaitse mooduli aluskursused:

Riigikaitse I (teooria)

Riigikaitse II (vetelpääste ja esmaabi)

Riigikaitse III (riigikaitse laager)

Kodanik ja ühiskond (Koostöö Elva vallavalitsusega)

Sisekaitse- ja päästestruktuurid

Suhtlemispsühholoogia

Toksikoloogia ja mürgid

 

11. klassis järgneb Kodanikukaitse alusmoodulile Kodanikukaitse süvamoodul (6 kursust). Kodanikukaitse moodulite ained annavad mitmekülgse sotsiaalse, eetilise ja praktilise lisa tavaainetele. Õppesuunitluse ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes lisaks põhjalikele teadmistele Eesti riigistruktuuride toimimise kohta, on saanud laiapõhjalise kogemuse olemaks edukas ükskõik, mis avaliku elu valdkonnas.

 

Kodanikukaitse süvamooduli kursused:

Topograafia

Erialakeel

Juhtimine

Laskesport

Eesti sõjaajalugu

Enesekaitse