Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

Kooli hoolekogu tegi kokkuvõtteid Vaadatud 10358 korda

01. detsember 2015

Õppeasutuse hoolekogu on põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel loodud ning KOV määrusega reguleeritud organ.

Hoolekogu   on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, koolipidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Elva Gümnaasiumi praegune hoolekogu koosseis on koos käinud pea 2 aastat ning sinna kuuluvad õpetajate, õpilaste, kooli pidaja, lastevanemate (igast kooliastmest üks lapsevanem) esindajad.

Eriti oluline on siin lapsevanemate osakaal ja nende esindatus.

Hoolekogu annab direktorile nõu erinevates küsimustes ; esitab ettepanekuid kooli töö tõhustamiseks; hoolekogu osaleb põhimääruse, arengukava ,õppekava jt. dokumentide koostamisel .

Milliste teemadega on siis Elva gümnaasiumi hoolekogu kokku puutunud või milliseid arvamusi-otsustusi teinud.

Juba algul (2014.a. veeb) pandi paika tegevusplaan, mis nägi tihedat koostööd linnavolikogu hariduskomisjoniga ning koos arutati nii kooli uute 1.klasside õppesuundade käivitamist, kooli eelarvest tulenevaid investeeringuid, õpilaskonna laienemise võimalusi, õpilaskodu teemat, bussitransporti  ja palju muid teemasid . 2015.aastal on hoolekogu istungid toimunud komisjonist  eraldi.

Hoolekogu tegevuse ajal toimus koolis ka direktori vahetus ning paljuski muutusid tegevussuunad, eriti kooli meediakajastus ,kooli maine parandamine

Mitmeid kordi kujundati arvamust koolivormi tulekust ja stiilist. Siinkohal võin küll ainult tänada kooli endist-praegust juhtkonda, ja eestvedajaid, kes mitmeid aastaid aruteluks olnud koolivormi siiski lõpuks suutsid kehtestada. Loodan väga, et see saab olema Elva kooli üks olulisi tunnuseid.

Edukalt on käivitunud kodanikukaitse suunal riigikaitse teemad erinevates ainetes. Tore, et rakendus stipendiumite süsteem õpilastele ja tahaks loota, et leiame koos ka õpetajate premeerimise korra.

Kiidetud  on heaks kooli arengukava, rahulolu küsimuste tulemused, lastevanemate koolituste teemad, arutletud kooli toidu teemadel ja pikapäevarühma tegevusi ning arenguvestluste süsteemi  ja kahe koolimaja vahelist  suuremat integreerumisvõimalusi.

Major Kalle Kõlliga koos on arutatud kooli kriisiplaani ohuolukordades. Teemaks on olnud ka e- Studiumi korrigeerimine vanematele soodsamaks ja inforikkamaks.

Kooli hoolekogu on andnud nõusoleku  klassi õpilaste arvu piirnormi (24) ületamiseks (26-le) või jätnud ka kooskõlastamata nagu viimasel korral ja andnud koolile arutada. Pandi paika, et järgmise õppeaasta suhtes tehakse otsuseid kooliaasta eel.

Viimasel hoolekogu istungil leiti koos  , et  karjäärinõustamise vajadus läbi Rajaleidja on vajalik õpilaste  õppevalikute tegemisel ning koostööd on vaja suurendada.

Oktoobrikuu lastevanemate koosolekul tegin nendel teemadel kokkuvõtliku esitluse ja siinkohal tahaks võimendada seal juba esitatud üleskutset gümnaasiumi lastevanematele. Hoolekogu koosseisus on hetkel puudu nende esindaja. Kooli juhtkond  on küll  tegelenud selle teemaga , kuid kahjuks otsime endiselt.  Hoolekogus lastevanemate esindamine –kaasarääkimine-infoga kursis olemine…see ei ole kontimurdev tegevus, kuid vajab siiski aega ja tahtmist kaasa rääkida-otsustada-vastutada. Kui keegi leiab endas seda tahtmist, siis palun kooliga või minuga ühendust võtta.

Teine üleskutse on kooli vilistlastele. Igal aastal novembris on kampaania Tagasi kooli, kus kooli vilistlastel  (aga mitte ainult oma kooli vilistlased) on võimalus anda koolis tunde rääkides oma töös-karjäärist või olulistest ühiskonnaprobleemidest. Tegelikult on kool huvitatud läbi aasta, vastavalt kokkuleppele , ootama oma igapäevaellu nii kooli vilistlasi kui hakkajaid tegutsejaid, et rääkida noortele elust –karjäärist- ettevõtlikkusest jne.

Kolmas üleskutse on veel  vilistlastele, aga miks ka mitte Elva firmadele-toetada kooli nutiklassi ostmist  rahalise toetusega.

Elva kool tähistas just oma 102.sünnipäeva, koolipere tegemised on meedias nähtaval kohal ja kogukond saab kaasa elada ning  toetada OMA kooli tegemisi. Hoolekogu tegevus on üks nendest võimalustest.

Pildil Leelo Suidt (volikogu esindaja)