Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Uudised

TÄIENDAV vastuvõtt Elva Gümnaasiumi 10. klassi 2017/2018. õppeaastaks Vaadatud 10053 korda

13. märts 2017

Elva Gümnaasium lähtub õpilaste vastuvõtul kooli õpilase vastuvõtu korrast ja tingimustest.

Elva Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu sisseastumisvestluse ja 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri hinnete alusel.

Elva Gümnaasiumis saab valida kolme erineva õppesuuna vahel: humanitaarsuund, loodus- reaalsuund ja kodanikukaitse suund.

Vestlusele registreerudes tuleb kandideerijal märkida suunaeelistused. Registreerimine vestlustele algab 12. märtsist ja lõpeb 2 päeva enne vestluste toimumist.

Registreerimiseks vajuta siia-> REGISTREERI

Vestlused toimuvad 11. - 28. aprillini 2017. a Elva Gümnaasiumis, Puiestee 2 õppehoones. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlusel arvestatavad kriteeriumid: õpilase põhjendused kooli ja õppesuuna valikul ning motiveeritus õppida, õppeedukus, sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskused, käitumise ja hoolsuse hinnangud, osalemine koolivälistel üritustel, osalemine ühiskondlikes tegevustes), silmaring, tegelemine huvialadega. Vestluse viib läbi direktori poolt määratud komisjon.

Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa 9. klassi tunnistuse koopia (v.a Elva Gümnaasiumis õppivad õpilased). Arvestatakse kolme veerandi või kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus) keskmine hinne. Tunnistuse koopia jääb pärast vestlust kooli.

Vestluse põhjal koostatakse kandidaatide pingerida. Pingerea lõppu langevad õpilased, kelle 9. klassi tunnistusel on mitterahuldavad hinded või mitterahuldav käitumine.

Õpilaste nimed, kes on oodatud õppima Elva Gümnaasiumi 10. klassi, avalikustatakse kooli kodulehel 30. aprilliks. Vastavat infot on võimalik saada ka kooli kantseleist.

Pärast põhikooli lõpetamist esitab õpilaskandidaat või tema vanem (või seaduslik esindaja) hiljemalt 27. juuniks 2017. a kooli vastuvõtmise taotluse koos järgmiste lisadega:

- õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

- õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga;

- ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

- kaks fotot 3 x 4 cm.

Kooli ei võeta vastu õpilast, kellel on lõputunnistusel aasta-, eksami- või käitumishinne mitterahuldav.

Täiendavast vastuvõtust vabadele kohtadele teavitatakse kooli kodulehel.

LISAKS HEALE HARIDUSELE ...

on gümnasistil võimalik saada soodne koht õpilaskorteris.

õppimist toetab kooli õppestipendiumite süsteem

Lisainfot saab:

eves@elvag.edu.ee

tel. 7301 830, 55663305