Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Väärt võimalus Elva Gümnaasiumis – kodanikukaitse suunitlus kui hüppelaud huvitavaks elukutseks riigiametis.
26. märts 2018Vaadatud 4190 korda

Huvi riigikaitse ja julgeoleku temaatika vastu on muutunud viimastel aastatel järjest suuremaks. Kindlasti on see märgiks, et rahvas väärtustab üha enam oma riiki ning mõistab meie kõigi ühist vastutust panustada riigikaitsesse, et ka meie järeltulijad saaksid elada vabal maal.

2018.a  sügisel alustab Elva Gümnaasiumis õpinguid juba viies lend kodanikukaitse õppesuunitlusel.  Algaval õppeaastal toimub esimest korda Elva Gümnaasiumis õppetöö moodulite põhimõttel, mis pakub õpilasele senisest rohkem valikuvõimalusi. Kodanikukaitse mooduli eesmärk on pakkuda laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Peamine sihtgrupp on noored, kes näevad oma tulevast karjääri riigistruktuurides. On tõsi, et riigi leib on peenike aga pikk kuid samas pakub töötamine riiklikes struktuurides kohusetundlikule, distsiplineeritud, laia silmaringiga ja entusiastlikule inimesele suurepäraseid karjäärivõimalusi, rohkelt täiendkoolitust ning meeletut palju põnevust ja huvitavaid väljakutseid paljudeks aastateks.    

Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks põhiainetele omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta. Tahame, et noored teaksid, missugused struktuurid kodanikke kaitsevad ja kuidas riik toimib.

Kahest moodulist (kuhu omakorda mahub 12 suunapõhist ainekursust) koosneva programmi saab tinglikult jagada kolmeks osaks.

1. Traditsioonilised gümnaasiumi õppeained, kuhu on integreeritud suunitlusele omased teemad ning ülesanded, arvestades seejuures meie kooli eripära, asukohta ja traditsioone. Kehalises kasvatuses õpitakse judot ja enesekaitset, ning sellele lisaks on võimalik läbida veel ka Vanglateenistuse poolt läbiviidav enesekaitse valikkursus. Geograafiasse on lisatud kursus „Topograafia ja geoinformaatika“, mille raames käivad oma missioonipiirkondi tutvustamas nii sõjalistes- kui tsiviilmissioonidel teeninud ohvitserid ja ametnikud.

Keemia  lisakursuse „Toksikoloogia ja mürgid“ raames omandatakse teadmiseid ja oskuseid igapäevaelu probleemide lahendamiseks, tehes seda eetiliselt ja oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. Õpitakse võimalikult probleemipõhiselt, igapäevaeluga seostatult. Selleks rakendatakse erinevad õppevorme: probleem- ja uurimuslik õpe, arutelud, ajurünnakud ja õppekäigud.

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikke füüsika kursusi täiendab kodanikukaitse moodulis põnev ja praktiline kursus pealkirjaga „Füüsika riigikaitses“.

Riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnas vajamineva inglisekeelse sõnavara ja terminoloogiaga tutvutakse kursuse „Erialakeel“ käigus.

Sääraseid häid näited valikkursuste lõimimiseks traditsiooniliste õppeainetega lisandub tänu Elva Gümnaasiumi suurepärastele õpetajatele kodanikukaitse  programmi pidevalt juurde.

2. Ainult õppesuunale mõeldud programmi koostamisel oleme võtnud aluseks riigikaitse laia käsitluse.

- Esmalt mõtestame õppeaines „Kodanik ja ühiskond“ lahti riigi ning kodaniku rollid ja vastutuse. Räägime sise-, välis-, julgeoleku- ja eelarvepoliitikast. Anname ülevaate kohaliku omavalituse ülesannetest ning koostame huvitava grupitöö koduvalla arenduste teemal, mille esitamine toimub Elva Vallavalitsuses omavalitsuse- ja koolijuhtidest koosnevale komisjonile, kes ka ise kursuse läbiviimisele kaasa aitavad.

- „Riigikaitse õpetust“ on meil tavapärase kahe kursuse asemel poole rohkem.  Sinna mahub piisavalt teoreetilist osa mõistmaks riigi kaitsmise vajadust, riigikaitse ülesehitust, iseseisvaid uurimustöid erinevatest relvasüsteemidest ja praktilisi tegevusi nii talvises kui suvises välilaagris. Välilaagrite läbiviimisel teeme koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Kaitseliiduga.

- Äärmiselt huvitav aine õppesuuna programmis on „Suhtlemispsühholoogia“, mille eesmärk on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava kodaniku kujunemist. Seejuures õpib õpilane ennast paremini tundma, väärtustab ja arvestab suhtlemisel individuaalseid erinevusi, teab inimeste vahelise suhtlemise põhilisi seaduspärasusi ja mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus.

- Esimese gümnaasiumiaasta kevadsemestril toimub „Vetelpääste kursus“, mille viib läbi Eesti Vetelpääste Ühing.  Kursuse läbinud õpilastele avaneb juba eeloleval suvel võimulus kandideerida tööle vetelpäästjana kuna koolis õpitu kvalifitseerub igati rahvusvahelise vetelpäästja litsentsi saamiseks.

- Programmi mahub veel „Esmaabi kursus“, mille läbiviimiseks teeme koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga, kellega meil on sõlmitud koostööleping.

- „Juhtimise kursus“ on programmi lisatud eesmärgiga analüüsida juhi rolli ja vastutust ning annab õpilasele võimaluse hinnata enda võimeid ja stiili juhina erinevates situatsioonides.   

- „Sisekaitse ja päästestruktuurid“ on kursus, milles anname ülevaate politsei, piirivalve ja päästeameti struktuuridest, ülesannetest, koolidest ja karjäärivõimalustest.

Tänu Kaitseministeeriumi ja Elva Vallavalitsuse toele mahub programmi hulgaliselt erinevaid õppekäike ja külastusi- Kaitseväe väeosadesse, Kõrgemasse Sõjakooli ja Sisekaitseakadeemiasse.

- Uue kursusena lisandub algaval õppeaastal programmi Elva Laskespordi klubi poolt läbiviidav „laskmise kursus“. Selle raames omandatakse nii teoreetilisi teadmiseid kui praktilisi oskusi erineva kaliibriga relvadest laskmisel.

3. Programmi kolmandaks osaks on kodanikukaitse teemalise uurimus- või praktilise töö koostamine.

Viimase viie aastaga on kodanikukaitse õppesuuna õpilased loonud omajagu huvitavaid traditsioone. Enne õppetöö ametlikku algust toimub augusti viimastel päevadel kodanikukaitse mooduli valinutel õpilaste ja õpetajate ühine paadimatk ning septembri lõpus korraldavad õpilased gümnasistidele mõeldud maastikuvõistluse „Tornist Torni“.

Lisaks huvitavale kooliprogrammile ja suurepärastele õpetajatele on Elva suurepärane keskkond gümnaasiumihariduse omandamiseks. Elvas on: LOOVUST- meil on avatud noortekeskus, noortevolikogu, kooli ja huvikooli ringid: voolimine, kunst, näitekunst, laulmine, pilliõpe, animatsioon, tantsimine,... LOODUST- Elvat kutsutakse linnaks, mis puhkab metsas. Elvas ja Elva ümbruses on võimalik valida erinevaid võimalusi matkamiseks jalgsi, suuskadel või jalgrattal. MUUSIKAT- muusikakoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel: klaver, akordion, viiul, klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, eufoonium, kitarr, löökpillid, jazz-pop klaver, estraadilaul. Lisaks on meil koolis neidudekoor ning poiste ansambel, koolis tegutseb ka koolibänd. SPORTI- sportimisvõimalused on mitmekesised ja täienevad pidevalt vastavalt nõudlusele: korvpall, aeroobika, võimlemine, laskmine, võistlustants, jalgrattasport, tennis, kergejõustik, judo, võrkpall, jalgpall, laskesuusatamine, kahevõistlus, jõusaal.

Koolil on olemas õpilaskorterid kaugemalt tulnud õpilaste jaoks ning stipendiumiprogramm.

 

Kalle Kõlli

major