Olete jõudnud meie vanale veebilehele. Uus Elva Gümnaasiumi veebileht asub lingil https://elvag.edu.ee/

Vastuvõtt

Õppimine annab Sulle rohkem valikuvõimalusi.

Mittestatsionaarne õpe on võimalus kõigile, sõltumata vanusest, tulla gümnaasiumiharidust omandama

Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes:
-on loodud põhikooli lõpetanud noortele võimalus gümnaasiumihariduse omandamiseks
-omandavad  haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele.

Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada

 Koolil on korralikult renoveeritud õppekabinetid, arvutiklass, õpetajate tuba, kooliga samas majas raamatukogu, koolil oma söökla, võimalus liikuda ka ratastooliga (olemas liftid ja kaldteed)

 Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus lisaks õppetundidele koos õpetajaga on suur tähtsus ka iseseisval õppimisel ja õppimisel e-õppe kursustel.

Kokku peab õpilane omandama õpitulemused 72 kursuse mahus. Kohustuslike ainete hulka ei kuulu kehaline kasvatus.

Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks individuaalse õppekavaga.

Mittestatsionaarses õppes gümnaasiumi lõpetajale antakse riiklik gümnaasiumi lõputunnistus ja lõpetajatel on võimalik jätkata haridusteed nii rakenduskõrgkoolis kui kutsekoolis.

Töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust. Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust.

Õppetöö toimub kaks korda nädalas kell 09.00–17.25.

 Kokkuleppel õpetajaga on võimalikud erinevad õppetöö variandid.  Kontrolltööd enamikes ainetes tuleb siiski sooritada koolis.

Gümnaasiumiastmes õppimiseks on vajalik põhiharidus, vanusepiiranguid ei ole.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

10. klassi:

põhikooli lõputunnistus ja selle koopia;

isikut tõendava dokumendi koopiad;

avaldus (täidetakse kohapeal).

11. ja 12. klassi:

põhikooli lõputunnistus ja selle koopia;

eelmis(t)e klassi(de) tunnistus(ed);

väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist);

isikut tõendava dokumendi koopiad;

avaldus (täidetakse kohapeal).

Dokumente võtame vastu alates 12.augustist Tartu mnt 3 õppehoone kantseleis

Täpsem info telefonil 730 1820 ; 5304 5324
Heli Rähni